Ledenplatform

Privacybeleid

1. Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke

VZW Supastar, met maatschappelijke zetel te Antwerpen (hierna “VZW Supastar”, “wij” of “ons”) is uitbater van de website “ www.supastar.be” (hierna “Website”).

VZW Supastar verbindt zich ertoe de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, in het Engels “General Data Protection Regulation”, hierna “GDPR”) na te leven. De GDPR kan te allen tijde geraadpleegd worden via de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

VZW Supastar dient beschouwd te worden als “verwerkingsverantwoordelijke” van de persoonsgegevens verzameld via de Website, aangezien het VZW Supastar is dat de doeleinden en de middelen voor de verwerking bepaalt.

Voor alle vragen of inlichtingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen met: VZW Supastar

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld via de Website?

2.1. Gegevens die u ons zelf meedeelt

Via de Website worden volgende diensten aangeboden (hierna “Dienst(en)”) waarvoor u, indien u gebruik wenst te maken van die Dienst(en), ons voorafgaandelijk één of meerdere persoonsgegevens dient mee te delen aan de hand van een elektronisch invulformulier:

Sollicitaties voor een job of stage: achternaam, voornaam, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, fysiek adres (straat, nummer, postcode, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, burgerlijke staat, hoogst behaalde diploma (en in geval van sollicitatie voor een stageplaats tevens opleiding, opleidingsinstituut en studiejaar), cv, foto.

Sommige persoonsgegevens dient u verplicht mee te delen opdat wij u de Dienst zouden kunnen aanbieden. Doet u dat niet, dan kunnen wij u de betrokken Dienst niet leveren. Ofwel worden die verplicht mee te delen gegevens aangeduid middels een asterisk (*), ofwel op een andere wijze aangeduid op het elektronisch invulformulier. De overige gegevens zijn facultatief mee te delen.

2.2. Gegevens automatisch verzameld bij het gebruik van onze Website

Het is eveneens mogelijk dat, terwijl u gebruik maakt van onze Website, bepaalde cookies worden verzonden, via dewelke onder meer bepaalde gegevens gerelateerd aan het gebruik van onze Website kunnen worden verzameld. Meer informatie betreffende ons cookiebeleid kan u terugvinden via: www.supastar.be/cookies.

3. Gerechtvaardigde verwerkingsgronden

De persoonsgegevens verzameld via de Website worden door ons verwerkt op grond van de vrijwillige toestemming die u ons daartoe geeft, zijnde de toestemming om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden opgenomen onder hiernavolgend artikel 4 van huidig Privacybeleid.

Daarnaast is het ons tevens toegestaan de persoonsgegevens verzameld via de Website te verwerken:

 • indien noodzakelijk ter uitvoering van een overeenkomst afgesloten tussen u en (één van) ons naar aanleiding van of voortvloeiend uit de desbetreffende Dienst;
 • indien noodzakelijk om te voldoen aan enige wettelijke verplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • indien noodzakelijk ter behartiging van onze eigen gerechtvaardigde belangen, dan wel de gerechtvaardigde belangen van een derde, behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan onze belangen, respectievelijk die van bedoelde derde.

4. Verwerkingsdoeleinden

De doeleinden waarvoor we de via de Website verzamelde persoonsgegevens verwerken zijn:

4.1. Gegevens die u ons zelf meedeelt:

 • Om u de gevraagde Dienst(en) te kunnen leveren;
 • Om bijkomende informatie op te vragen met het oog op een zo optimaal mogelijke levering van de gevraagde Dienst(en);
 • Om u in te lichten over eventuele wijzigingen met betrekking tot de Dienst(en);
 • Om u te informeren over andere producten of diensten gelijkaardig aan of verbonden met de Dienst(en) die u reeds eerder heeft gevraagd, aangeboden door ons of met ons verbonden vennootschappen (allen deel uitmakend van de groep VZW Supastar).

4.2. Gegevens automatisch verzameld bij het gebruik van onze Website:

 • voor onderzoeks- en statistische doeleinden;
 • om de inhoud en kwaliteit van de Website en de wijze waarop die wordt gepresenteerd aan gebruikers te verbeteren en te optimaliseren;
 • voor het opstellen van collectieve profielen.

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en elke vorm van onrechtmatige verwerking.

Alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, worden bewaard op beveiligde servers beheerd door VZW Supastar, afgeschermd middels firewalls en uitgerust met een centraal toegangscontrolesysteem.

Onze werknemers, respectievelijk zelfstandige dienstverleners die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn onderworpen aan het interne privacybeleid van de groep VZW Supastar, dat eveneens voorziet in een reeks organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Daarnaast werd, ingeval er zich toch een (nakend) incident zou voordoen, voorzien in een security breach policy, met als doel op ieder (nakend) incident zo doeltreffend en efficiënt mogelijk te kunnen reageren.

6. Bewaringstermijn

Wij zullen uw gegevens, verzameld via de Website, niet langer bewaren dan noodzakelijk ter aanbieding van de door u gevraagde Dienst. Indien u op een bepaald ogenblik de door u gevraagde Dienst niet langer wenst af te nemen, kan u ons daar te allen tijde van op de hoogte stellen, waarna wij uw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn zullen verwijderen, behoudens die persoonsgegevens die noodzakelijk blijven ter aanbieding van een andere door u gevraagde Dienst.

Persoonsgegevens die u ons heeft bezorgd ten behoeve van sollicitatiedoeleinden, zullen in ieder geval niet langer bewaard worden dan tot op het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin u uw persoonsgegevens ten behoeve van sollicitatiedoeleinden heeft meegedeeld.

Wij nemen in ieder geval de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te verwijderen als blijkt dat de verwerkingsdoeleinden waarvoor ze werden verzameld niet langer relevant of actueel zouden zijn.

7. Ontvangers van uw persoonsgegevens

Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden, dit met uitzondering van:

 • de beheerder van de server(s) van de Website;
 • dienstverleners (aanbieders van analyse-instrumenten) die ons helpen onze Website te verbeteren en te optimaliseren;
 • met ons verbonden* rechtspersonen (deel uitmakend van de groep VZW Supastar);
 • onze algemene en bijzondere rechtsopvolgers.

8. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene kent de GDPR u diverse rechten toe. Indien u één of meerdere van hiernavolgende rechten wenst uit te oefenen, dient u het verzoek daartoe te richten aan VZW Supastar, per e-mail via privacy@supastar.be, dan wel per brief aan VZW Supastar – Privacy. Gelieve in uw verzoek duidelijk aan te geven welk van hiernavolgende rechten u wenst uit te oefenen en bij uw verzoek, opdat wij uw identiteit zouden kunnen verifiëren, kopij te voegen van uw identiteitskaart.

8.1. Recht op inzage

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos inzage te krijgen in de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons worden verwerkt (evenals de informatie met betrekking tot de verwerking die wij u overeenkomstig de GDPR dienen te verstrekken, waaronder de verwerkingsdoeleinden, de rechtsgrond(en) voor de verwerking, de periode gedurende dewelke de persoonsgegevens worden opgeslagen, etc.).

8.2. Recht op rectificatie

U heeft tevens te allen tijde het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn.

8.3. Recht op verwijdering

U heeft te allen tijde het recht ons te te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging zouden wissen.

8.4. Recht op beperking van de gegevensverwerking

U beschikt tevens over het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:

 1. u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
 2. de verwerking onrechtmatig zou zijn, u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens en ons in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 3. wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de vooropgestelde verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. wanneer u betwist dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor door ons ingeroepen gerechtvaardigde verwerkingsgronden.

8.5. Recht op bezwaar tegen gebruik voor direct marketing

U heeft daarenboven te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gelijk welke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

9. Klachten

Indien u klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, zouden wij het uiteraard op prijs stellen die eerst aan ons te richten (zie de coördinaten opgenomen onder hoger vermeld artikel 1).

U beschikt evenwel te allen tijde over het recht om een eventuele klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be); contact@apd-gba.be; 02/274.48.00.

Laatste versie van huidig Privacybeleid: 25 mei 2018

Over SupaStar

Tatyana Beloy is de trotse oprichtster en drijvende kracht achter SupaStar.  De kennis die Tatyana door de jaren heen heeft opgebouwd deelt ze graag met anderen. Van daaruit is de musicalstage Supastar ontstaan. Uit een passie en vanuit de liefde die ze voor de magische wereld van musical heeft. Maar ondertussen is SupaStar al véél meer dan enkel een musicalstage.

SupaStar verbindt talent en helpt dromen waarmaken! Samen met al onze deelnemers, vrijwilligers, docenten... willen wij samen creëren en inspireren. Vanuit onze jarenlange ervaring met musicalstages, ontstond de missie om een groter podium te bieden aan jonge en piepjonge artiesten. Iedereen van 6 tot 25 jaar oud is bij ons welkom. “Everybody is a star” is ons credo en daar gaan we 100% voor! 

Als rasartiesten weten wij hoe ontzettend belangrijk een motiverende omgeving, inspirerende voorbeelden en een goed gevoel zijn om écht te geraken waar je wil. Daarom doen we er alles aan om onze Supastars een waanzinnige ervaring en professionele ondersteuning te bieden.

SupaStar zomer musicalkamp - een danskamp, theaterkamp, zangkamp en nog zoveel meer! Ga jij mee op dit uniek zomerkamp voor jongeren tijdens de grote vakantie? Schrijf je snel in!

 
 

Contact

Hoe kan je ons bereiken?

Telefonisch
+32 485 252 989

E-mail
Info@supastar.be